makedeb


xivlauncher-cn 1.0.7.1-1


Custom Launcher for Final Fantasy XIV Online CN for Ubuntu/Debian

Viewing /XIVLauncher.desktop.

View raw.

Click here to go back to the Git tree for xivlauncher-cn.

[Desktop Entry]
Name=XIVLauncher-CN
Comment=Custom launcher for FFXIV CN
Exec=xivlauncher-cn
Icon=/usr/share/pixmaps/xivlauncher.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Game;
StartupWMClass=XIVLauncher.Core